قطعا در وجود همه موجودات میل ها و خواسته های وجود دارد یکی از رازهای موفقیت و رسیدن به ثروت و تنعم بهره بردن اصولی و درست از این خواستهاست

خلاصه فصل یازدهم کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید ناپلئون هیل : خوشبختی در انجام دادن است نه صرفا به دانش

گام دهم به سوی ثروت : کیمیاگری ، میل و احساس جنسی

منظور از کیمیاگری تغییر دادن یا انتقال یک عنصر یا شکل انرژی به شکل دیگر است .
احساس جنسی ذهنیت خاصی را ایجاد می کند این احساس به سه امر مهم نظر دارد : یک بقای نسل ؛ دو حفظ سلامتی ؛ سه تبدیل انسان متوسط به انسان نابغه . برای رسیدن به این استحاله کافیست که ذهن را از اندیشه های فیزیکی به افکاری با ماهیت دیگر تبدیل کنیم .
میل جنسی قویترین میل موجود در انسان است کسی که تحت تاثیر آن قرار می گیرد از نیروی تصور و تخیل فراوان برخوردار می شود شجاعت ، قدرت اراده ، مداومت و خلاقیتی پیدا می کند که در سایر اوقات وجود خارجی ندارد .
میل جنسی در انسان به اندازه ای قدرتمند است که شخص به خاطر آن شهرت و اعتبار خود را به خطر می اندازد و حتی جانش را در معرض خطر قرار می دهد وقتی از این میل به درستی استفاده شود تحت تاثیر تصور و تخیل و شجاعت ناشی از آن ادبیات و هنر ، پول و ثروت صورت خارجی پیدا می کنند .
استحاله و تبدیل نیروی جنسی مطمئنا مستلزم اعمال قدرت اراده است اما پاداش دریافتی به تلاش آن می ارزد .
میل ابزار جنسی درونی وطبیعی است این میل را هرگز نباید فرونشاند و آن را ازبین برد به جای آن باید راه عبوری به آن داد که در خدمت جسم ، ذهن و روحیه انسان قرار گیرد .

رابطه موفقیت با میل جنسی متعالی :

به راستی چه خوشبخت است کسی که می تواند از میل جنسی به گونه ای خلاق استفاده کند .
بررسیهای علمی به حقایق مهمی دست یافته اند که می توان به دو مورد از آنها اشاره کرد :
1- انسانهای موفق از طبیعت جنسی متعالی برخوردارند به عبارت دیگر آنها هنر تبدیل میل جنسی را آموخته اند .
2- مردان موفق ،تحت تاثیر نفوذ یک زن قرار داشته اند .
احساس جنسی نیروی مقاومت ناپذیر است انسان تحت تاثیر این نیرو به ابر نیرویی برای اقدام کردن مجهز می شود . اگر معنای این عبارت را درک کنید می بینید که تبدیل و استحاله جنسی راز توانایی خلاقیت است .

ده محرک ذهن :

ذهن انسان نسبت به محرکها واکنش نشان می دهد به کمک این محرک پشتکار ، تصور خلاق ، میل شدید و غیره در انسان ایجاد می شود این محرک ها عبارتند از :
1 – میل ابراز جنسی 2 – عشق 3- اشتیاق سوزان برای شهرت ، قدرت ، منابع مالی ، پول
4 – موسیقی 5 – دوستی میان دو جنس مخالف یا موافق 6 – ایجاد اتحادیه ای از همکاران که با فعالیت همگون برای پیشرفت مادی و معنوی تلاش می کنند 7 – رنج بردن متقابل 8 – تلقین به خود
9 – ترس 10 – مواد مخدر و الکل
این ده محرک سبب اقدام و حرکت انسان است .
نابغه کسی است که می تواند بر شدت اندیشه خود بیفزاید تا بتواند آزادانه از منابعی از دانش که در ذهن و اندیشه طبیعی وجود ندارد استفاده کند .

 

تجسم خلاق و حس ششم
راه نفوذ به ذهن نیمه هوشیار

حس ششم تجسم خلاق است :

تجسم خلاق آن چیزی است که اغلب مردم در تمام مدت عمر خود از آن استفاده نمی کنند و اگر بکنند صد در صد تصادفی است تنها معدودی به عمد و قصد از تجسم خلاق استفاده می کنند کسانی که از این ذهنیت داوطلبانه استفاده می کنند و معنای آن را می دانند نابغه هستند .
ذهنیت تجسم خلاق اتصال مستقیم میان ذهن محدود انسان و فراست الهی است .
وقتی نقطه نظر ها با مفاهیم به ذهن انسان خطور می کند از یک یا چند منبع زیر حاصل می شوند :
1 – فراست بی انتها
2 – ذهن نیمه هوشیار که در آن کلیه اطلاعات به دست آمده توسط حواس پنجگانه و مخابره شده در آن جای دارد .
3 – اندیشه های آزاد شده از ذهن دیگران
4 – ذهن نیمه هوشیار دیگران

وقتی مغز تحت تاثیر یک یا چند محرک ذهنی تحریک می شود ، می تواند شخص را به فراسوی افکار عالی ببرد و به او امکان بدهد تا کیفیات و دامنه ای از افکار که در سطوح پایین تر قابل درک نیستند را ببینند .
وقتی در سطح اندیشه بالاتر قرار می گیریم تحت تاثیر عوامل محدود کننده ای مانند دستیابی به نیازهای اولیه ، غذا ، لباس و مسکن قرار نمی گیریم کسی که در چنین موقعیتی و سطحی قرار می گیرد حالت کسی را دارد که از درون هواپیما ، دره ها ،تپه ها و سایر محدودیتهای فیزیکی مانع از دیدن او نمی شود ذهن خلاق در این هواپیمای اندیشه آزادانه عمل می کند .
حس ششم آن ذهنیتی است که تفاوت میان نابغه و شخص عادی را مشخص می کند .

توسعه ذهن خلاق :

ذهن خلاق نسبت به آنچه از خارج از ذهن نیمه هوشیار شخص سرچشمه می گیرد گوش به زنگ تر و حساس تر می شود می توان این قدرت ذهنی را با تمرین و با استفاده از آن رشد و پرورش داد .
هنرمندان ، نویسندگان ، موسیقی دانها و شعراء نامی از آن جهت بزرگ می شوند زیرا می توانند از ذهن و تصور خلاق خود استفاده کنند و این نکته را کسانی که از قوه تصور بالا برخوردارند به خوبی درک می کنند .
ذهن استدلالی اغلب خطا می کند زیرا تحت تاثیر تجربه های انباشت شده شخصی است باید توجه داشته باشید که لزوما همه دانشی که شخص به کمک تجزبه انباشت می کنند صحیح نیستند نقطه نظرهای دریافتی از طریق ذهن خلاق به مراتب قابل اعتمادترند زیرا در مقایسه با ذهن استدلالی از منابع مطمئن تری استخراج می شوند .

یک تفاوت :

تفاوت اصلی میان نوابع و مخترعین اغلب در این است که نابغه به کمک ذهن خلاق خود کار می کند و حال آنکه دیگران اطلاعی از این ذهنیت ندارد .
صفحات تاریخ انباشته از ماجرای رهبران بزرگی است که پیشرفتهای آنها را می توان به نفوذ زنانی نسبت داد که ذهن خلاق آنها را به کمک تحریک انگیزه جنسی فعال کردند همچون ناپلئون بناپارت ، جرج واشنگتن ، ویلیام شکسپیر ، والدو امرسون ،
نیروی جنسی یا میل آن انرژی خلاق همه نوابغ است البته هرگز منظور این نیست که همه کسانی که زندگی جنسی موفق داشته اند در شمار نوابغ قرار دارند انسان زمانی به مرحله نبوغ می رسد که بتواند ذهن خود را به کمک نیروهای موجود خود و به کمک ذهنی خلاق مورد استفاده قرار دهد در این مرحله از جمله محرکهای مهم ، نیروی جنسی است اما دانستن این امر به تنهایی برای نابغه شدن کافی نیست این نیرو را باید از میل و انگیزه به سمت امیال و اعمال هدایت کرد .
میل ابراز جنسی تا حدود زیادی قویترین هیجانات انسانی است و به همین دلیل وقتی به درستی آن را به عمل تبدیل کنیم و آن را صرفا به صورت فیزیکی بروز ندهیم می توانیم برای رسیدن به موفقیتهای سطح بالا از آن استفاده کنیم .
طبیعت برای انسان امکاناتی فراهم دیده که از آن به سود خود استفاده کند می تواند از آن به افکار نادری دست یابد که کسی از آن اطلاع نداشته است تاکنون جایگزینی برای محرکهای طبیعی درست نشده است .
ذهن خلاق صرفا براساس احساسات و هیجانات عمل می کند ، نه بر اساس استدلال سرد و بی روح . اشخاص در اعماق خود بیش از آنکه تحت تاثیر استدلال باشند تحت تاثیراحساسات خویش هستند قدرتمندترین احساسات و هیجانات انسان مربوط به نیروی جنسی است .

راه استفاده از میل ها و خواسته ها :

تبدیل میل جنسی مستلزم قدرت اراده است توجه داشته باشید زحمت رسیدن به این مهم به مراتب به فایده اش می ارزد .
به ندرت اتفاق می افتد که کسی قبل از چهل سالگی کاری خلاق صورت دهد اغلب افراد در سن مابین 40 تا 60 سالگی به این مهم دست می یابند .
مخزن قدرت احساسی خود را کنترل کنید :
نیروی جنسی به تنهایی انگیزه ای قدرتمند برای عمل است اما این نیرو به تند باد شباهت دارد و به عبارت دیگر قابل کنترل نیست احساس عشق و احساس جنسی درهم می آمیزد وتعادلی ایجاد می شود .
وقتی مردی تنها تحت تاثیر انگیزه جنسی برای راضی کردن زنی تشویق می شود ممکن است به قمار ، تقلب و حتی قتل دست بزند اما وقتی احساس عشق با هیجان جنسی درهم می آمیزد ، شخص اعمال خود را به گونه ای پاک ، متعادل و مستدل هدایت می کند .

سه عنصر کیمیاگری :

عشق ، تخیل و نیروی جنسی جملگی احساساتی هستند که می توانند انسان را به بالاترین موفقیتها سوق دهند عشق احساسی است که مانند درپوش ایمنی عمل می کند و تعادل را تضمین می کند وقتی این سه احساس درهم می آمیرند از انسان یک نابغه به وجود می آورند .
احساس و هیجان حالتی از ذهن است با ترکیب اشتباه احساسات ممکن است تولید سم شود مثل احساس جنسی و حسادت ، وقتی درهم می آمیزند می توانند از انسان جانوری وحشی بسازند . راه رسیدن به نبوغ شامل توسعه ، کنترل و استفاده از نیروی جنسی ، عشق و عاشقی است .
ذهن ساخته و پرداخته عادت است ذهن با توجه به افکاری که به آن راه می یابد شکل می گیرد به کمک نیروی ذهنی و قدرت اراده می توان درباره حضور داشتن با نداشتن احساس تصمیم گیری نمود کنترل در اثر مداومت و عادت ایجاد می شود راه رسیدن به نبوغ تلاش ارادی است .
عاشق واقعی هرگز بازنده نمی شود :
اثر عشق پایا و پردوام است ، زیرا عشق طبیعتی معنوی و روحانی دارد کسی که نمی تواند تحت تاثیر عشق به مقام رفیع برسد عاجز و درمانده است ، مرده است در حالی که به ظاهر زنده به نظر می رسد .
بدون تردید عشق بزرگترین تجربه زندگی است که انسان را با فراست بی انتها پیوند می دهد وقتی عشق با احساس جنسی درهم می آمیزد ؛ خلاق می شود احساس عشق و میل جنسی و احساس تخیل ، مثلثی هستند که در به موفقیت رساندن اشخاص نقش بزرگی ایفا می کنند عشق احساسی است با سایه ها و جوانب متفاوت ، اما شدیدترین و سوزان ترین نوع عشق تجربه ای است که احساس عشق و نیروی جنسی را درهم می آمیزد .

نقش همسر در موفقیت :

از دیر باز گفته اند که همسر یک مرد می تواند او را به موفقیت یا به شکست و ناکامی سوق دهد اما دلیل آن اغلب بیان نمی شود و همه چیز بستگی به درک یا عدم درک همسر از احساس عشق ،جنسی و تخیل دارد.
بی فایده بودن ثروت بدون همسر :
بزرگترین نیروی انگیزه بخش برای مردان آنها به راضی کردن زنان است مردانی که در زمینه های مالی به موفقیتهای بزرگ می رسند می خواهند از این میل خود برای راضی کردن زنان استفاده کنند .
اغلب مردها به این سادگی نمی پذیرند که تحت نفوذ زنان مورد علاقه خود قرار گیرند زیرا طبیعت مرد حکم می کند که خود را موجودی قوی تری ببیند از آن گذشته زن با هوش و با فراست این ویژگی مردانه را رعایت می کند و درگیر آن نمی شود .
هیچ مردی بدون نفوذ یک زن متناسب به شادی و خوشبختی نمی رسد مردی که این واقعیت مهم را در نظر نمی گیرد خود را از آنچه به مردان موفق اجازه موفقیت داده است محروم می سازد .

خلاصه فصل دهم کتاب موفقیت بیندیشید و ثروتمند شوید :مداومت و پشتکار : چگونه به آدم های موفق در رسیدن به اهدافشان کمک می کند

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب پیشنهادی